DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony Bieckiej Akademi Malucha

Wstęp deklaracji

Biecka Akademia Malucha zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Bieckiej Akademi Malucha http://bam.biecz.pl 

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: 134471341
E-mail: przedszkolebiecz@interia.pl
Adres korespondencyjny: ul. Tysiąclecia 29, 38-340 Biecz

Data publikacji strony internetowej: 2018-01-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-07

Strona Bieckiej Akademii Malucha jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Linki prowadzące do materiałów na innych stronach (podstronach) nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych
Część dokumentów nie ma poprawnie zaznaczonej struktury logicznej lub są skanami

Ułatwienia na stronie Bieckiej Akademii Malucha

    • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
    • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Bieckiej Akademii Malucha

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 2022-03-31 
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Dorota Kwiatkowska 
e-mail: przedszkolebiecz@interia.pl 
Telefon: 134471341

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna
Budynek Bieckiej Akademi Malucha dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych